logo

Хүндүлүг чонум, чаңгыс чер чурттугларым! Шагаа-биле!!!

Хүндүлүг чонум, чаңгыс чер чурттугларым! Ада-өгбелеривистиң ёзу-чаңчылдарын сагып, Шагаа байырлалын арыгланып-кактанып, алгап-йөрээп, ойнап хөглеп тургаш уткуп алырывыс чаңчыл апарган. Үнүп орар чер олуттуг сарыг Хаван чылы-биле чүректиң ханызындан байырымны хүлээп ап көрүңер! Чаа чылда өг-бүлеңерге өөрүшкү маңнайны, буян-кежикти, ал-бодуңарга база чоок кижилериңерге кадыкшылды, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни күзедим! Орууңар ак, чорууңар чогунгур, хей-аъдыңар бедик, сорулгаңар бүдүп-ле чорзун! Шаг чаагай, Шагаа чаагай! Шагаа-биле! Курай, курай!!! Улуг хүндүткел-биле, Сүт-Хөл кожуун чагырга даргазы Ондар Д.Б.

auction

Разработано совместно с Ext-Joom.com

 

gov rt

min econom

calc comm

calc ener

eiac

gos uslugi 242x400

pravo gov

 

Search